If you can't read this newsletter, please click here to view it on our website
 
busho
 

BUSHO BREAKING NEWS 2021 / 2.

 
 
Please let us draw your attention to a few currently open registrations for various festivals, award ceremonies, workshops in our newsletter. For more details please visit our website.
Hírlevelünkben szeretnénk felhívni figyelmeteket néhány aktuális nevezésre, díjkiosztóra, fesztiválra, workshopra, melyekről részletesen olvashattok a BuSho weboldalán is.
 
 

en   17TH BUSHO CALL FOR ENTRIES 2021

 

We have reached the second half of the entry period, the countdown to the 17th BuSho International Short Film Festival begins, with minor changes in the rules. So we are looking for fiction, animation and experimental works shorter than 30 minutes made after January 1, 2019 from all over the world, In addition to the updated own BuShonline interface, or exclusively through the filmfreeway page, for which we have listed the most important dates and deadlines on the website. The followings are requested with the entry form filled in:
UPLOAD your film for the pre-jury on the BuSho website!
1920x1080 OR 1280x720 / PAL 25 fps, h264.mp4 / 48 kHz 16 bit stereo!
All films must have english subtitles (burned in not optional, no srt files)
DEADLINE: 1. April 2021. 12:00 CET
ENTRY FEE: 10,- EUR (Studios, schools, workshops, agencies, please contact us.)
If the full film is online on any video-sharing or other site: Out of the program on BuSho!
We would like to ask all entrants to engage themselves with the date of June 1 for spam filters in different mail systems, and if they do not receive the notification, take a look at our website, where we will also post the results!

 

hu   17. BUSHO NEVEZÉS 2021

 

A nevezési időszak második feléhez érkeztünk, megkezdődik a visszaszámlálás a 17. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra, ahol ismét apróbb módosítások történtek a szabályzatban. Várjuk tehát a 2019. január 1. után készült 30 percnél rövidebb fikciós, animációs és kísérleti alkotásokat a világ minden tájáról, a felfrissített saját BuShonline felület mellett ezúttal kizárólag a filmfreeway oldalon keresztül, melyhez a legfontosabb időpontokat és határidőket felsoroltuk a weboldalon.
Kérjük a nevezési lap kitöltése után töltse fel filmjét az előzsűri számára a BuSho weboldalon a következő paraméterek szerint: 1920x1080 VAGY 1280x720 / PAL 25 fps, h264.mp4 / 48 kHz 16 bites sztereó!
Minden filmnek beégetett angol felirattal kell rendelkeznie, nem választhat srt felirattal.
HATÁRIDŐ: 2021. április 1. 12:00 CET
Nevezési díj: 10, - EUR (stúdiók, iskolák, műhelyek, ügynökségek kérjük lépjenek kapcsolatba velünk.)
Ha a teljes film online szerepel bármilyen video megosztón vagy más oldalon: A BuSho fesztiválon kiesett! Szeretnénk minden nevezőt megkérni, hogy a különböző levelező rendszerekben működő levélszemét szűrők miatt, aki nevezett, az vésse be magának a június 1-i dátumot, és ha nem kapja meg az értesítőt, akkor vessen egy pillantást a weboldalunkra, ahol szintén közzé tesszük majd az eredményeket!

 
 

en   FESTINET 2021 - EUROPEAN SHORTFILM FESTIVAL NETWORK

 

The FESTINET Short Film Festival Network was officially born in 2019, but among the partners there are several, who have been working on the international field for more than a decade! We want to show the world that small festivals without red carpet are able to operate at a high professional and artistic level. The purpose of the cooperation is to promote the introduction of the festivals at each other's events and to represent the community in a unified way anywhere else. The Partners can send a short film candidate from 8 different countries by 1st December each year, which will then represent the festival and the country next year by all other festivals! In 2020, despite the circumstances, we closed a successful year and at the end of the year, Tamás Gábeli handed over the leadership to the coordinator of 2021, who is the Turkish Yusuf Saygi from Izmir. His first task was to create a new logo and then contact all the festivals to submit their next nominee. Thus, by the end of the year, the full schedule for 2021 and the screening list have been formed, which will be available in Budapest in the first week of September at the Institute Cervantes.
Details...

 

hu   FESTINET 2021 - EURÓPAI RÖVIDFILM HÁLÓZAT

 

A FESTINET Rövidfilm Fesztivál Hálózat hivatalosan 2019-ben született, de a partnerek között több olyan szervezet is akad, akik már több mint egy évtizede működnek együtt a nemzetközi fronton! Meg akarjuk mutatni a világnak, hogy a vörös szőnyegen kívül létező kis fesztiválok is magas szakmai és művészeti szinten működhetnek. Az együttműködés célja a fesztiválok bemutatkozásának elősegítése egymás rendezvényein, valamint a közösség egységes módon történő ábrázolása bárhol másutt. A partnerek minden év december 1-ig a nyolc résztvevő országból küldhetnek egy rövidfilm-jelöltet, amely a következő évben az összes többi fesztiválon képviseli majd a fesztivált és az országot! 2020-ban a körülmények ellenére sikeres évet zártunk és az év végén Gábeli Tamás átadta a vezetést a 2021-es év kordinátorának, aki nem más, mint a török Yusuf Saygi Izmirből. Első feladataként egy új logót hoztak létre, majd felvették a kapcsolatot valamennyi fesztivállal, hogy mindenki küldje be a következő jelöltjét. Így az év végére kialakult a 2021-es teljes menetrend és a vetítési lista is, melyet szeptember első hetében láthatnak majd az érdeklődők Budapesten a Cervantes Intézetben.
Részletek...

 
 

en   ONLINE FESTIVAL? STILL STRANGE...

 

I will continue to ad here to my previous statement, as I indicated in the title and most recently in the last post in 2020, because for us, the festival and the online terms are still incompatible, but of course we are preparing to build an online B track on which we will proceed if it’s needed. And why, despite so many domestic and international events, so persistently? Maybe because it proves from time to time again when we personally attend an event like this. We had the chance to judge at 2 international short film festivals recently, specifically on Brno16 and at the same time Koncz Teréz in Gdansk, unfortunately in both cases from home, and how can I say, I didn’t have the feeling. We didn't have to cry or laugh together, „we can go to the room, drink quickly, run because it starts, a little quiet, faithful but loud, it doesn't rattle, I'm about to fall asleep, it's over, it flew away quickly, I could barely wait, I still run away to pee…” Then already on the way out there is a look at the spectators leaking out of the room and even without words we know what the other person is thinking. However, instead of the big screen nowadays, on a monitor at home alone, if you don’t like something, don’t dream about it because in the hungarian poem it’s “life spoiler,” everyone press the fast forward button. Of course, the opportunity should not be taken away from creators who finished their work in 2020 and now want to present themselves worldwide, where they can get direct feedback from the audience or, as possible at the BuSho festival, straight from the jury, so live-action events are already needed. If there is an epidemic, then ultimately in cyberspace, because there is no other choice, it is also okay. Just don’t call it a festival because that’s not. We can call it a parade, a muster, incorrectly mustard, or anything else like a short film-: meeting, event, program, ceremony, hommage, reception, occasion, parade or a carnival. If you don’t give in to God’s turn, BuSho might be a Muster, because we like the Austrian Tennis!

 

hu   ONLINE FESZTIVÁL? ELÉG FURA...

 

Továbbra is tartom magam a korábbi megállapításomhoz, amint azt a címben és legutóbb a 2020-as utolsó bejegyzésben is jeleztem, ugyanis számunkra továbbra is összeférhetetlen a fesztivál és az online kifejezés, de természetesen felkészülünk egy online B vágány kiépítésére, amelyen haladunk majd a kórral. És hogy a rengeteg hazai és nemzetközi esemény ellenére miért ily kitartóan? Lehet, hogy éppen ezért, mert újra és újra bebizonyosodik, amikor személyesen részt veszünk egy ilyen eseményen. A közelmúltban 2 nemzetközi rövidfilmfesztiválon is volt szerencsénk zsűrizni, konkrétan Brnoban és ezzel egy időben Koncz Teréz Gdanskban, sajnos mindkét esetben otthonról, és hát hogy is mondjam, nem volt meg a fíling. Nem volt meg az együtt sírunk, együtt nevetünk, aztán a „mehetünk a terembe, gyorsan igyuk meg, futás mert kezdődik, kicsit halk, hű de hangos, nezörögjémá’, mindjárt elalszom, vége van, gyorsan elrepült, alig bírtam kivárni, még elszaladok pisilni…” Aztán pedig már kifelé menet egy összenézés a teremből kiszivárgó nézőkkel és szavak nélkül is tudjuk mire gondol a másik. A nagy vászon helyett azonban manapság egy monitoron otthon egyedül, ha valami nem tetszik, akkor ne ábrándozzunk, mert az „az élet megrontója”, mindenki megnyomja a gombot és belepörget. Természetesen nem szabad elvenni a lehetőséget azoktól az alkotóktól, akik 2020-ban fejezték be az alkotásukat és most szeretnének bemutatkozási lehetőséget világszerte, ahol közvetlen visszajelzést kaphatnak a közönségtől, vagy amint az a BuSho fesztiválon lehetséges, a zsűritől is, tehát élőszereplős rendezvényekre már pedig szükség van. Ha járvány van, akkor végső esetben a virtuális térben, mert nincs más választás, ez is rendben van. Csak ne nevezzük mindezt fesztiválnak, mert ez nem az. Nevezzük szemlének, régimódian seregszemlének, mustrának, helytelenül mustárnak vagy bármi másnak, mint a rövidfilm-: találkozó, rendezvény, esemény, program, találka, ünnepély, hacacáré, fogadás, alkalom, parádé, karnevál. Ha ne adj’ Isten erre kerülne a sor, akkor a BuSho talán Mustra lehet, mert emlékeztet a mustra!

 
 

en   17. BUSHO SELECTORS IN 2021

 

To our greatest surprise, there was a serious oversubscription for our pre-selector position call for the 17th BuSho Festival, where we were looking for 1 person for one of the most important phases of the festival, the BuSho Pre-Jury, because most of the team stayed with us, which is great news. And since we have learned over the years how important the sex ratio is when, for example, the competition program has been called „too Macho”, but there are currently two male and two female selectors, we have simply articulated the task. The goal is on 2 remained online platforms (BuSho and Filmfreeway) you have to watch and record a lot of mainly international fiction short films during February - March - April, which must be presented to the viewers. Then we summarize the lists and the final development can begin, that is, the argument about who sticks to what better. Struggling with the confusion of abundance, the team of Annaida Orosz, Ágnes Böjte, Levente Galambos and László Rimóczi expanded with not one but 2 new members. Of the two former BuSho Student Juries, the priority is for ladies, so Tímea Tánczos, who was delegated to us in 2016 from the Department of Motion Picture Culture and Media Studies at the Metropolitan University. Another old-new colleague is Máté Holdosi, who was with us in 2017 and now “After the basic film, I am now taking part in a master's program in documentary film directing. I love short films, I’m very curious about this year’s production. ” We warmly welcome “returning newcomers” and wish everyone a good job, we are curious too!

 

hu   17. BUSHO SZELEK-TOROK 2021

 

Legnagyobb meglepetésünkre komoly túljelentkezés lett a 17. BuSho fesztiválra nevezés megkezdése előtti felhívásunkra, melyen a fesztivál lebonyolításának egyik legfontosabb fázisához, azaz a BuSho előzsűrihez kerestünk 1 azaz egy embert, mert a csapat zöme ismét megmaradt, ami örvendetes. Mivel pedig az évek alatt megtanultuk, hogy az ivararány mennyire fontos, amikor például lemacsózták a verseny programot, és jelenleg két férfi és két női szelektor állt ké(s)zen, ezért egyszerűen fogalmaztunk a feladatról. 2 online platformon (BuSho és Filmfreeway) kell február – március – április folyamán rengeteg elsősorban nemzetközi fikciós rövidfilmet megnézni és közben feljegyezni, amit feltétlen be kell mutatni a nézőknek. Aztán összesítjük a listákat és megkezdődhet a végkifejlet, azaz az érvelés, hogy ki mihez ragaszkodik jobban. Aztán a bőség zavarával küzdve nem egy hanem 2 új taggal bővült az Orosz Annaida, Böjte Ágnes, Galambos Levente, Rimóczi László alkotta csapat. A két korábbi BuSho Diákzsűri közül hölgyeké az elsőbbség, tehát Tánczos Tímea, akit a Metropolitan Egyetem Mozgóképkultúra és médiaismeret szakáról delegáltak hozzánk 2016-ban. Másik régi-új kolléga Holdosi Máté, aki 2017-ben volt velünk és most „A mozgókép alapszak után most dokumentumfilm-rendező mesterképzésben veszek részt. Szeretem a kisjátékfilmeket, nagyon kíváncsi vagyok az idei felhozatalra.” Szeretettel köszöntjük a „visszatérő újoncokat” és jó munkát kívánunk mindenkinek, mi is kíváncsiak vagyunk!

 
 

en   HUNGARIANS AROUND THE WORLD

 

Epidemic situation here or where, in 2020 we have launched again the best Hungarian short film selection at the BuSho festival for a trip around the world. Over the years, we have managed to build a relatively complex system that consists of many components into one whole in the end. One of the most important bases for this was the support of the KMIF (Ministry of Foreign Affairs / Department of Hungarian Cultural Institutes Abroad) in the framework of which quite a few of the 26 Hungarian cultural institutes around the world support the work. We cannot list them all, but the most important of these are Helsinki, Istanbul, Ljubljana, Paris, Beijing, Stuttgart, Sofia, Tallinn and in addition cultural diplomats from Baku, Kiev, Shanghai, Sao Paulo or Tel Aviv. The Institutes only organize offline screenings and and broadcast them to local short film festivals. Among others, this is how we got for the third time to the Oscar nominee Cleveland Festival or to the Finns Tampere and Espo Ciné festival, otherwise Turkey is the top holder with it’s 5 festival partners, but we already have 3 partners in China too. Of course, BuSho's own network of partners has grown considerably over the years. Four of them were also selected for the competition in the polish Zoom Festival (Symbiosis / Casting / If Once / Since she is with me), congratulations! We could list all our partners from Drama through Edinboro to Evora, but we would rather highlight the FESTINET network, which has been in existence for the third year and in which 8 European festivals are cooperating. We sent our selection to all partners, set the current annual bestof for all festivals, promoted each other's calls or just delegated jury members to the other event. And we’ve already signed up right away for the Figari Festival as well as Femme Porto to go and so then slowly this year’s truly world-wide journey will become a reality.

 

hu   MAGYAROK A VILÁG KÖRÜL

 

Járványhelyzet ide vagy hova, a 2020-as évben is elindítottuk a BuSho fesztiválon szerepelt legjobb magyar rövidfilm válogatást a világ körüli útjára. Az évek alatt sikerült egy aránylag komplex rendszert kiépíteni mely sok összetevőből áll egy egésszé a végén. Egyik legfontosabb bázisa ennek a KKM Külföldi Magyar Intézetek Főosztály támogatásával jöhetett létre, melynek keretében világszerte 26 magyar kulturális intézet közül jó néhány segíti a munkát. Nem tudjuk mindet felsorolni, de a legfontosabbak ezek közül Helsinki, Isztambul, Ljubljana, Párizs, Peking, Stuttgart, Szófia, Tallinn illetve rajtuk kívül a kulturális diplomaták Baku, Kijev, Sanghaj, Sao Paulo, Tel-Aviv városából. Az Intézetek kizárólag offline vetítéseket szerveznek, ráadásul a viszonyokat ismerve közvetítenek a helyi rövidfilm fesztiválokra. Többek között így jutottunk el harmadszor az Oscar-jelölő Clevelandbe vagy a finneknél Tamperébe és az Espo Ciné fesztiválra, egyébként Törökország a csúcstartó a maga 5 fesztiváljával, de már Kína szerte is 3 partnerünk van. Természetesen a BuSho saját kapcsolatrendszere is tetemesre nőtt az évek alatt. Hosszú évek óta delegáljuk a magyarokat a lengyel ZOOM fesztiválra (ahonnan pár éve Dudás Balázs fődíjjal tért haza), mely ezúttal egy féléves csúsztatással pont a BuSho végeztével fog kezdeni, és akik ismét nagyon szerették a filmeket, hiszen négyet is versenybe választottak (Szimbiózis / Casting / Ha egyszer / Mióta velem jár), gratulálunk! Felsorolhatnánk az összes partnerünket Drámától Edinbórón keresztül Évoráig, de inkább kiemeljük a FESTINET hálózatot, mely harmadik éve létezik, és amelynek keretében 8 európai fesztivál kooperál. Valamennyi partnernek elküldtük a válogatásunkat, az aktuális éves bestofot az összes fesztivál műsorára tűzi, egymás felhívásait promotáljuk vagy épp zsűritagokat delegálunk a másik rendezvényére. És már be is jelentkezett rögtön a Figari Fesztivál valamint a Femme Porto, hogy mehet a menet illetve jöhetnek a filmek és így aztán lassan valóság lesz az idei valóban világ körüli utazás.

 

BUSHO FESTIVAL’S LINK COLLECTION:

CINEMA – PUSKIN CINEMA

PUB – KRÚDY RESTAURANT

HOSTEL & WOMBAR

RADIO – FOLKRADIO

SHORTS – BUSHOFEST

UNSUBSCRIBE / LEIRATKOZÁS